Sunday, September 25, 2016

真・哥斯拉

好可愛呀!!!好治癒呀!!!呢套係我近來睇得最開心嘅戲!!!

高橋一生喺套戲入面係果粉+數據宅。好萌


所以佢無論係做萌王定做哥斯拉都係會企起身大嗌的 XD

No comments: